Малый бизнес предлагают защитить от разорительных штрафов

https://rg.ru/2021/07/20/malyj-biznes-predlagaiut-zashchitit-ot-razoritelnyh-shtrafov.html