Правительство утвердило новые правила оказания услуг кинозрителям

https://fond-msp.ru/news/pravitelstvo-utverdilo-novie-pravila-okazaniya-uslug-kinozritelyam