Петербургские предприниматели могут войти в состав экспертного предпринимательского совета

https://fond-msp.ru/news/peterburgskie-predprinimateli-mogut-voyti-v-sostav-ekspertnogo-predprinimatelskogo-soveta