Правительство окажет господдержку создателям программ для искусственного интеллекта

https://fond-msp.ru/news/pravitelstvo-okazhet-gospodderzhku-sozdatelyam-programm-dlya-iskusstvennogo-intellekta