«Азбука предпринимателя» помогает начинающим ульяновским бизнесменам

Проект «Азбука предпринимателя» помогает начинающим ульяновским бизнесменам усовершенствовать своё дело.

https://мойбизнес.рф/novosti/news/azbuka-predprinimatelya-pomogaet-nachinayushchim-ulyanovskim-biznesmenam